Reklamační podmínky

Reklamační podmínky pro internetový obchod

 

Reklamační podmínky upravují smluvní vztah mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím - společnostíColor Tech, s.r.o., IČ: 26937387, se sídlem Brno, Kaštanová 489/34, PSČ 620 00, e-mail: colortech@colortech.cz, Tel: 545 563 286, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46530(dále jen „prodávající“) a jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem způsobem upraveným těmito OP (dále jen „smlouva“).

 

 

1. Vyřízení reklamace

2. Ochrana osobních údajů

3. Řešení sporů

4. Ostatní

 

1 Vyřízení reklamace

1.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

1.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (způsob vyřízení reklamace), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

1.3 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

1.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

1.5 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

1.6 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

1.7 Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

1.8 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

1.9 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

2 Ochrana osobních údajů

2.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.2 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

3 Řešení sporů

3.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

3.2 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

3.3 Prodávající sděluje svým zákazníkům, kteří jsou současně v příslušném smluvním vztahu v pozici spotřebitele, že od 1.2.2016 mají v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem příslušným k řešení sporu je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz .

 

4 Ostatní

4.1 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

4.2 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Tyto reklamační podmínky jsou účinné od 1. února 2016.

Color Tech, s.r.o.
Kaštanová 489/34
620 00 Brno
Provozováno v systému eReseller